Konkurs „Kujawska wieś – realistyczny obraz wsi z cyklu sonetów Jana Kasprowicza”

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Kujawska wieś – realistyczny obraz wsi z cyklu sonetów Jana Kasprowicza”

 

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Plastycznym: „Kujawska wieś – realistyczny obraz wsi z cyklu sonetów Jana Kasprowicza.”
2. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 3070170,
e-mail: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl, adres strony internetowej: www.mdk-inowroclaw.pl

§ 2 Cele konkursu

1. Celem konkursu jest uczczenie 160. rocznicy urodzin Jana Kasprowicza.
2. Promowanie dziedzictwa kulturowego regionu wśród dzieci i młodzieży.
3. Kształtowanie wyobraźni oraz inwencji twórczej uczestników poprzez tworzenie prac plastycznych inspirowanych literaturą.
4. Popularyzacja wiedzy o kujawskiej wsi oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej.
5. Rozwijanie pasji artystycznych oraz wzbudzanie zainteresowania sztuką.

§ 3 Zasady konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII i szkół ponadpodstawowych
z Powiatu Inowrocławskiego oraz uczestników zajęć pozaszkolnych (m. in. domy kultury, kluby osiedlowe, muzea, biblioteki, świetlice).
2. Prace muszą być wykonane techniką malarską (farby plakatowe, pastele olejne, połączenie obu tych technik, farby akrylowe).
3. Format pracy – A3 (duży blok).
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę, która powinna posiadać na odwrocie przyklejoną metryczkę (Załącznik nr 1), na której należy drukowanymi literami napisać: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki, klasę oraz nazwisko opiekuna,
nr telefonu kontaktowego, e-mail. Należy również dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku i pracy konkursowej (Załącznik nr 2).
5. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace zostaną ocenione pod względem:
– zgodności z tematem;
– oryginalności pracy;
– walorów artystycznych i estetycznych.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału prace publikowane lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.
7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom ani placówkom.
8. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora prawa własności egzemplarza pracy Konkursowej.
9. Prace należy złożyć w placówce lub wysłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław

Koniecznie z dopiskiem – „Kujawska wieś – realistyczny obraz wsi z cyklu sonetów Jana Kasprowicza.”
Termin nadsyłania prac: 08 grudnia 2020 r.

Decydującym dniem jest data wpływu pracy konkursowej.

10. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu.
11. Wystawa prac konkursowych udostępniona zostanie w formie nagrania, które będzie można oglądać na stronie:

http://mdk-inowroclaw.pl/

https://www.facebook.com/mdkinowroclaw

12. Nagrodzone osoby w konkursie otrzymają nagrody, które będą do odbioru w siedzibie organizatora konkursu lub przesłane pocztą.

PLIK DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia, oświadczenia pobierz w formacie PDF tutaj.