Pokaż, jak aktywnie spędzasz wakacje!

REGULAMIN KONKURSU

„Pokaż, jak aktywnie spędzasz wakacje!”

 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać nam pracę swojego autorstwa, która pokaże, jak w sposób aktywny spędzacie wakacje. Pracą konkursową może być zdjęcie, praca plastyczna lub tekst – pozostawiamy to waszej inwencji twórczej. Autorzy najbardziej kreatywnych pomysłów otrzymają  nagrody w 3 kategoriach:

 1. Najciekawsze zdjęcie aktywnego spędzania wakacji.
 2. Najciekawsza praca plastyczna aktywnego spędzania wakacji.
 3. Najciekawszy tekst aktywnego spędzania wakacji.

Zasady regulaminu:

 1. Każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 2. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych:
 3. Dzieci w wieku przedszkolnym
 4. Uczniowie klas I-III, III. Uczniowie klas IV-VII, Uczniowie klas VIII i szkół ponadpodstawowych.
 5. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl w temacie wpisując: Konkurs – aktywne wakacje.
 6. W treści maila należy przesłać swoją pracę oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu).
 7. Na prace czekamy do 7 sierpnia 2020 r. do godziny 15:30.
 8. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie mdk-inowroclaw.pl 12 sierpnia 2020 r.
 9. Nagrody będą do odbioru w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu (od dnia 13 sierpnia 2020 r.).
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne dane umieszczane przy zgłoszeniach, uniemożliwiające odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 11. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie i akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Zgłoszenie pracy przez uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych na listach wyników oraz ich wykorzystanie w inny sposób, niezbędny do przeprowadzenia procedury konkursowej.
 13. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy w publikacjach i działaniach promocyjnych organizatora.
 14. Uczestnik w momencie zgłoszenia pracy w konkursie udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo zgody na publiczne udostępnianie prac przez organizatora oraz wykorzystanie pracy na potrzeby podejmowanych przez organizatora akcji promocyjnych. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie swojej pracy poprzez wprowadzanie jej do sieci internetowej, wielokrotne utrwalanie pracy i zwielokrotnianie jej treści dowolną techniką.
 15. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego jest równoznaczne ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo swego podopiecznego w konkursie oraz akceptacją regulaminu konkursowego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Pliki do pobrania:

Zgoda, klauzula, oświadczenie – plik PDF do pobrania tutaj.