Regulamin Lokomotywa 2019

Regulamin

XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„ZIELONA LOKOMOTYWA”

 

Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

 

Cele konkursu – popularyzacja działań plastycznych, inspirowanych literaturą dziecięcą. Prezentacja twórczości dziecka.

 

Tematyka – tematem jest szeroko ujęta, malarska interpretacja literatury i poezji dla dzieci.

 

Technika – wszystkie techniki malarskie (wyklucza się malarstwo na szkle, rysunek, grafikę, plastelinę).

 

Warunki –format pracy-minimum A3, maksymalnie 3 prace od jednego uczestnika

i nie więcej, jak 15 prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela.

 

Uczestnictwo –konkurs kierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych

oraz do uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.

 

Wiek – od 7 do 9 lat, prace dzieci w wieku przedszkolnym wykluczamy.

 

Termin i miejsce nadsyłania prac – do 10 maja 2019 na adres naszej placówki:

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

 1. Najświętszej Marii Panny 14-16

88-100 Inowrocław.

 

Opis prac – prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie pismem drukowanym: autor, wiek, placówka, nauczyciel.

 

Wystawa pokonkursowapodsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 24 maja 2019 roku w siedzibie placówki o godzinie 15.00

 

Postanowienia końcowe – Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą rozpatrywane. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

Nagrody wysyłamy drogą pocztową.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy wraz

z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Zielona Lokomotywa” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.


OŚWIADCZENIA I ZGODA

 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka:

Imię i nazwisko :

…............................................................................................................................................

 1. Adres: .....................................................................................................................................
 2. Telefon/mail/rodzica/opiekuna prawnego ….........................................................................

…............................................................................................................................................

W XVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ZIELONA LOKOMOTYWA”  organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu ul. Najświętszej Marii Panny14 – 16 , 88 – 100 Inowrocław.

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  do celów związanych bezpośrednio z Konkursem „ZIELONA LOKOMOTYWA” i jego promocją.
 2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Młodzieżowy Dom Kultury
  im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.
  U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,
  iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas rozdania nagród i oficjalnego ogłoszenia wyników w XVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ZIELONA LOKOMOTYWA” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę
  na zorganizowanie wystawy pracy konkursowej w celach promocyjnych.
 2. Oświadczam, że wykonana praca plastyczna jest wynikiem wyłącznie osobistej pracy twórczej Uczestnika i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Oświadczam, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również roszczeń
  o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem organizatorów XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZIELONA LOKOMOTYWA” z tytułu wykorzystywania, w tym rozpowszechniania mojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz dokonanego artystycznego wykonania (palma wielkanocna) na potrzeby wymienione w niniejszym oświadczeniu, chyba że naruszenie praw przez organizatorów nastąpi
  z winy umyślnej.

Składając poniższy podpis, oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego

oświadczenia, zgody i ją akceptuję.

 

………….……………..

Miejscowość, data                             ….....................................................................................

 Czytelny podpis (imię i nazwisko) przedstawiciela

 ustawowego (rodzica)/opiekuna prawnego                                                        


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych: dot. Rodzica /Prawnego opiekuna/Uczestnika pełnoletniego biorącego udział w konkursie jest dyrektor Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ul. Najświętszej Marii Panny14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 3070170, mail: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce możliwy jest pod adresem e-mail:
  inspektor@mdk-inowroclaw.pl
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZIELONA LOKOMOTYWA” (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia
  lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora
  – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 4 lit. a)
  Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia).
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. sponsorom nagród, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 2.  Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
  w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane
  na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).