Regulamin Palma Wielkanocna 2019

 REGULAMIN

XIX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PALMA WIELKANOCNA”

ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W INOWROCŁAWIU UL. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

CELE KONKURSU: UTRWALANIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH POPRZEZ FORMĘ PRZESTRZENNĄ WYCHOWYWANIE W DUCHU SZACUNKU DLA WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH, NARODOWYCH I RODZINNYCH. PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ.

TEMATYKA: WIELKANOCNE OBRZĘDY RELIGIJNE, RODZINNE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

TECHNIKA: FORMA PRZESTRZENNA

WARUNKI: MAKSYMALNA ILOŚĆ PRAC WYKONANYCH POD KIERUNKIEM JEDNEGO NAUCZYCIELA
- 10. PRACE ZBIOROWE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

UCZESTNICTWO: KONKURS KIEROWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

GIMNAZJÓW, SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ DO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.

WIEK: OD 7 DO 19 LAT.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: DO 29 MARCA 2019 NA ADRES NASZEJ PLACÓWKI:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16, 88-100 INOWROCŁAW

OPIS PRAC: PRACE POWINNY BYĆ CZYTELNIE OPISANE PISMEM DRUKOWANYM: AUTOR, WIEK, PLACÓWKA, NAUCZYCIEL.

WYSTAWA POKONKURSOWA:  PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI

 26.04.2019 W SIEDZIBIE PLACÓWKI O GODZ. 15.00

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM LUB ZNISZCZONE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

 

Załącznik do Regulaminu Powiatowego konkursu plastycznego ,,Palma Wielkanocna” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.


 

OŚWIADCZENIA I ZGODA

 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział dziecka:

            Imię i nazwisko :   …...........................................................................................................................

 1. Adres: ..................................................................................................................................................
 2. Telefon/mail rodzica/opiekuna prawnego............................................................................................

W XIX Powiatowym konkursie plastycznym ,,Palma Wielkanocna” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu ul. Najświętszej Marii Panny
14 – 16 , 88 – 100 Inowrocław.

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z Konkursem
  i jego promocją.
 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
  w Inowrocławiu do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas rozdania nagród i oficjalnego ogłoszenia wyników XIX Powiatowego konkursu plastycznego ,,Palma Wielkanocna” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
  w Inowrocławiu, mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych
  i publikacjach prasowych.
 1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę
  na zorganizowanie wystawy pracy konkursowej w celach promocyjnych.
 2. Oświadczam, że palma jest wynikiem wyłącznie osobistej pracy twórczej Uczestnika i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Oświadczam, iż zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również roszczeń
  o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem organizatorów XIX Powiatowego
  Konkursu Plastycznego „PALMA WIELKANOCNA” 2019
  z tytułu wykorzystywania, w tym rozpowszechniania mojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz dokonanego artystycznego wykonania (palma wielkanocna) na potrzeby wymienione w niniejszym
  oświadczeniu, chyba że naruszenie praw przez organizatorów nastąpi z winy umyślnej.

 

Składając poniższy podpis, oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego

oświadczenia, zgody i ją akceptuję.

………….……………..

Miejscowość, data                                                     ….............................................................................

                                                                                              Czytelny podpis (imię i nazwisko) przedstawiciela                                                                                       ustawowego (rodzica)/opiekuna prawnego                                                                                     


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych: dot. Rodzica /Prawnego opiekuna/Uczestnika pełnoletniego biorącego udział w konkursie jest dyrektor Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ul. Najświętszej Marii Panny14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 3070170, mail: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce możliwy jest pod adresem e-mail:
  inspektor@mdk-inowroclaw.pl
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji XIX POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,, Palma Wielkanocna”(w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia
  lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora
  – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 4 lit. a)
  Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia).
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. sponsorom nagród, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 6.  Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
  w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane
  na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).