Regulamin XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZIELONA LOKOMOTYWA” 2021

Regulamin

XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„ZIELONA LOKOMOTYWA”

Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

Cele konkursu – popularyzacja działań plastycznych, inspirowanych literaturą dziecięcą. Prezentacja twórczości dziecka.

Tematyka – tematem jest szeroko ujęta, malarska interpretacja literatury i poezji dla dzieci.

Technika – wszystkie techniki malarskie (wyklucza się malarstwo na szkle, rysunek, grafikę, plastelinę, formy przestrzenne).

Warunki –format pracy-minimum A3, maksymalnie 3 prace od jednego uczestnika

i nie więcej, jak 15 prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela.

Uczestnictwo –konkurs kierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych

oraz do uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Wiek – od 7 do 9 lat.

Termin i miejsce nadsyłania prac do 31 maja 2021 na adres naszej placówki:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

ul. Najświętszej Marii Panny 14-16

88-100 Inowrocław.

Opis prac – prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie pismem drukowanym: autor, wiek, placówka, nauczyciel, telefon kontaktowy.

Wystawa pokonkursowaogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca 2021 roku. Nagrody dla uczestników zamieszkałych poza Powiatem Inowrocławskim wysyłamy drogą pocztową.

Postanowienia końcowe – Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą rozpatrywane. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy wraz

z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu.

Plik do pobrania

Oświadczenia, Zgoda i Klauzula Informacyjna do pobrania tutaj.