Regulamin „Zamiast do szuflady” 2021

„Zamiast do szuflady”

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu na scenariusz teatralny

pod patronatem Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej

 

I Organizator

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

II Cele konkursu

 1. Aktywizacja młodzieży i dorosłych zajmujących się tworzeniem tekstów literackich.

 2. Rozbudzenie wyobraźni teatralnej i literackiej.

 3. Popularyzacja kultury teatralnej.

 4. Stworzenie bazy scenariuszy do realizacji w młodzieżowej sekcji teatralnej Organizatora.

III Temat konkursu

 1. Stworzenie scenariusza, którego treść inspirowana jest twórczością Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego lub Tadeusza Różewicza.

 2. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Skierowany do młodzieży szkolnej, studentów oraz osób dorosłych.

IV Warunki uczestnictwa

 1. Scenariusz zgłoszony do Konkursu musi być pracą wykonaną samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą w innych konkursach.

 2. Autor może zgłosić 2 utwory.

 3. Przesłanie scenariusza wraz z wypełnionymi oświadczeniami i załącznikami do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1 – 3).

 4. Za osoby niepełnoletnie, oświadczenia składają przedstawiciele ustawowi. (załącznik nr 3)

 5. Scenariusz powinien być zapisany w pliku PDF, który należy nadesłać do 02 czerwca 2021 r.
  na płycie CD/pendrive lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, ul. Najświętszej Marii
Panny 14 – 16
, 88 – 100 Inowrocław z dopiskiem: „Konkurs na scenariusz”
lub na adres
mdk.ino.paulina@wp.pl, tel: 52 30 70 170.

V Warunki techniczne scenariusza

 1. Czcionka: rozmiar 12.

 2. Krój pisma: Times New Roman.

 3. Odstęp między wersami: 1,0 lub 1,5.

 4. Odstęp między kwestiami postaci: 2,0.

 5. Imiona i nazwiska, nazwy postaci wypowiadających kwestie: wytłuszczone, wielkimi literami.

 6. Didaskalia kursywą bez wytłuszczenia.

 7. Ważne jest, aby scenariusz był przewidziany do realizacji przez grupy amatorskie w czasie max. do 30 min (do 25 stron formatu A4).

 8. Rażące błędy stylistyczne i ortograficzne dyskwalifikują pracę.

 9. Obowiązuje kultura wypowiedzi. Niedopuszczalne są wulgaryzmy.

VI Rozstrzygniecie konkursu

1. Data ogłoszenia wyników Konkursu do dnia 18.06.2021r.

2. Wyniki zostaną podane na stronie www.mdk-inowroclaw.pl oraz Fb Organizatora.

3. Organizator powoła Jury, który kolegialnie przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

4. Z posiedzenia Jury będzie sporządzony protokół zamieszczony na stronie Organizatora po ogłoszeniu wyników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureata konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w mass mediach.

VII Nagrody

1. Zwycięzcy, którzy otrzymają nagrodę pieniężną przenoszą wszelkie prawa majątkowe praw autorskich do opracowanego scenariusza.

2. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Nagrody finansowe zostaną wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez autorów nagrodzonych scenariuszy.

4. Przyznane nagrody pieniężne nie mogą być zamienione na nagrody rzeczowe.

5. Przyznane nagrody rzeczowe nie mogą być zamieniane na nagrody finansowe.

VIII Prawa autorskie

 1. Przesyłając scenariusz Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego projektu. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich. *

 2. Ponadto, Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem scenariusza do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania ze scenariusza bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie do pamięci komputera albo serwera Organizatora i Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Licencja obejmuje wykorzystanie scenariusza, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie scenariusza każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie scenariusza oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. *

 3. Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych, jako autora scenariusza w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie scenariusza na stronie Internetowej oraz na dokonywanie odpowiednich skrótów uzasadnionych warunkami publikacji.*

 4. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania nagrody za scenariusz, na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie do danego Projektu na następujących polach eksploatacji:

   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 3 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

   4. w zakresie rozporządzania i korzystania z opracowania scenariusza.

IX Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

3. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.*

4. Zgłoszenie scenariusza w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. *

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i do odwołania wyników konkursu, jeśli zajdą ku temu przyczyny prawne o czym poinformuje w specjalnym komunikacie na stronie internetowej Organizatora.

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Żadne odwołania nie będą uwzględniane.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

*w przypadku podpisania zgody przez uczestnika/ opiekuna prawnego uczestnika

 

PLIKI DO POBRANIA

Karta zgłoszeniowa i dokumenty do pobrania tutaj