DOSTĘPNOŚĆ

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław

Numer identyfikacyjny REGON
00021849500000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@mdk-inowroclaw.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
bartczak.mdk@gmail.com

Telefon kontaktowy
523070170

Data
2021-02-01

Miejscowość
Inowrocław

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat
Powiat inowrocławski
Gmina
Inowrocław (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe
[X]NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[X]NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[X]NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[X]TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[X]NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url https://mdk-inowroclaw.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-31

ID a11y-url http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mdk-inowroclaw/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[X]TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[X]TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[X]NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[X]NIE

e. Przesyłanie faksów

[X]NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[X]NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[X]NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[X]NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[X]NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[X]NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[X]NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[X]TAK
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[X]NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[X]NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[X]NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[X]NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[X]NIE