Konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

REGULAMIN XXII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PALMA WIELKANOCNA”

I. Organizator konkursu:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław.
II. Cele konkursu:
• Utrwalanie i kultywowanie tradycji kulturowych – obrzędy staropolskie.
• Wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich,
narodowych i rodzinnych .
• Prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej.
III. Tematyka konkursu i zasady uczestnictwa
1.Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych
a. Uczniowie klas I-IV,
b. Uczniowie klas V-VIII,
c. Uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę plastyczną zgodną z tematyką konkursu – czyli wielkanocną palmę.

Prace zbiorowe nie będą rozpatrywane.
3. Technika wykonania prac plastycznych: forma przestrzenna, z materiałów naturalnych lub samodzielnie wykonanych (np. papierowe kwiaty itp.). Sugerujemy, by nie wykonywać palm z plastików, tworzyw sztucznych czy sztucznych kwiatów.
4. Nadsyłane prace powinny być podpisane pismem drukowanym. Opis powinien zawierać:
• Imię i nazwisko autora, wiek i numer telefonu uczestnika lub opiekuna,
• Pieczęć szkoły , imię, nazwisko i telefon nauczyciela kierującego na konkurs.
• Do każdej pracy należy dołączyć podpisany załącznik do regulaminu zawierający:
kartę uczestnika oraz oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora konkursu – do pobrania na stronie www.mdk-inowroclaw.pl w zakładce „konkursy”.
5. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, ul. NMP 14 – 16, 88-100 Inowrocław.
6. Nieprzekraczalny termin dostarczania prac mija 22 marca 2022 roku.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w piątek 8 kwietnia 2022 roku, o godzinie 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu.
IV. Kryteria oceny nadesłanych prac:
1.Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Jury, która dokona oceny
prac oraz wyłoni laureatów Konkursu.
2. Jury oceniać będzie prace uczestników konkursu według następujących kryteriów:
• Zgodność pracy z tematem konkursu.
• Oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania.
• Estetyka i stylizacja wykonanych prac.
• Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika
wykonania.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
V. Nagrody
1. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
VI. Uwagi końcowe
1. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na
potrzeby organizacji i promocji konkursu.
2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
3. W przypadku zaostrzenia lub zmiany obostrzeń wprowadzanych ze względu na pandemię COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu lub odwołanie uroczystego wręczenia nagród laureatom., informując o zaistniałym fakcie na stronie www. mdk- inowroclaw.pl.
4. W wyżej wymienionych okolicznościach nagrody można będzie odebrać osobiście
w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, ul. NMP 14 – 16 w Inowrocławiu

PLIKI DO POBRANIA:
REGULAMIN KONKURSU
ZAŁĄCZNIK: KARTA UCZESTNIKA, OŚWIADCZENIA I ZGODA NA PRZTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH