Paleta Marzeń to konkurs dla małych marzycieli

Namaluj swoje marzenia !!!  Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym.

REGULAMIN XVII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „PALETA MARZEŃ”

I. Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, tl. 52 307 07 06.

II. Cele konkursu:

 • Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.
 • Rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej.
 • Poszukiwanie inspiracji twórczej w wyobrażeniach o otaczającym świecie.

III. Tematyka konkursu i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych

Dzieci w wieku 4-6 lat.

Dzieci w wieku 7-9 lat.

2. Dzieci przygotowują prace ukazujące świat swoich marzeń, odzwierciedlające  ich  spojrzenie  na  świat  bez  przemocy  i  negatywnych emocji.

3. Temat powinien być  realizowany  indywidualnie!

4. Technika wykonania prac plastycznych: dowolna (malarstwo, rysunek, wydzieranka itp.) Format pracy: A3.

5. Prace składające się głównie z gotowych materiałów tj. naklejki, papierki od cukierków itp. oraz prace przestrzenne nie będą oceniane.

6. Do nadsyłanych prac powinna być TRWALE dołączona „Karta udziału w konkursie” podpisana pismem drukowanym. Należy dołączyć  również podpisany załącznik do regulaminu zawierający: oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu – do pobrania na stronie www.mdkinowroclaw.pl w zakładce /konkursy/.

7. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, ul. NMP  14 – 16, 88-100 Inowrocław.

8. Nieprzekraczalny termin dostarczania prac mija w środę, 22 marca 2023 roku.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w środę, 5 kwietnia 2023 roku, o godzinie 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu.

IV. Kryteria oceny nadesłanych prac:

1.Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Jury, która dokona oceny  prac oraz wyłoni laureatów Konkursu.

 1. Jury oceniać będzie prace uczestników konkursu według następujących kryteriów:
 • Zgodność pracy z tematem konkursu.
 • Oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania.
 • Estetyka wykonanej pracy.
 • Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
 1. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

V. Nagrody

 1. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 2. Uwagi końcowe
 3. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
 4. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 5. Informacje o laureatach konkursu ukażą się na stronie internetowej mdk-inowroclaw.pl. w zakładce /konkursy/.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU: TUTAJ

KARTA UDZIAŁU W KONKURSIE: TUTAJ

KLAUZULA INFORMACYJNA , OŚWIADCZENIE I ZGODA: TUTAJ