Paleta Marzeń – wyruszamy w świat wyobraźni

Każdy z nas, zwłaszcza najmłodszy, lubi marzyć i wyruszać w świat wyobraźni.

Każdy ma najskrytsze pragnienia.

Zachęcamy do podzielenia się nimi – przestawienia swoich marzeń na papierze!

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 4-9 lat do udziału w konkursie plastycznym pt. „Paleta Marzeń”.

 

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „PALETA MARZEŃ”

I. Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław.

II. Cele konkursu:

 • Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.
 • Rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej.
 • Poszukiwanie inspiracji twórczej w wyobrażeniach o otaczającym świecie.

III. Tematyka konkursu i zasady uczestnictwa

1.Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych

 • Dzieci w wieku 4-6 lat.
 • Dzieci w wieku 7-9 lat.

Dzieci przygotowują prace ukazujące świat swoich marzeń, odzwierciedlające  ich  spojrzenie  na  świat  bez  przemocy  i  negatywnych emocji.

Temat powinien być  realizowany  indywidualnie!

Technika wykonania prac plastycznych: dowolna (malarstwo, rysunek, wydzieranka itp.) Format pracy: A3.

Prace składające się głównie z gotowych materiałów tj. naklejki, papierki od cukierków itp. oraz prace przestrzenne nie będą oceniane.

2.Nadsyłane prace powinny być podpisane pismem drukowanym. Opis powinien zawierać:

 • Tytuł pracy.
 • Imię i nazwisko autora, wiek i numer telefonu uczestnika lub opiekuna.
 • Pieczęć szkoły , imię, nazwisko i telefon nauczyciela kierującego na konkurs.
 • Do każdej pracy należy dołączyć podpisany załącznik do regulaminu zawierający: kartę uczestnika oraz oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu – do pobrania na stronie mdk-inowroclaw.pl w zakładce „konkursy”.

3.Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, ul. NMP  14 – 16, 88-100 Inowrocław.

4.Nieprzekraczalny termin dostarczania prac mija 22 marca 2022 roku.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w piątek 8 kwietnia 2022 roku, o godzinie 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu.

IV. Kryteria oceny nadesłanych prac:

1.Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Jury, która dokona oceny  prac oraz wyłoni laureatów Konkursu.

2.Jury oceniać będzie prace uczestników konkursu według następujących kryteriów:

 • Zgodność pracy z tematem konkursu.
 • Oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania.
 • Estetyka wykonanej pracy.
 • Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

3.Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

V. Nagrody

 1. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 2. Uwagi końcowe
 3. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
 4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 5. W przypadku zaostrzenia lub zmiany obostrzeń wprowadzanych ze względu na pandemię COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu lub odwołanie uroczystego wręczenia nagród laureatom., informując o zaistniałym fakcie na stronie mdk-inowroclaw.pl.
 6. W wyżej wymienionych okolicznościach nagrody można będzie odebrać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, ul. NMP  14 – 16 w Inowrocławiu.

Regulamin do pobrania: TUTAJ

Załącznik – karta uczestnika, oświadczenie i zgoda do pobrania: TUTAJ

Zapraszamy do udziału w Konkursie