STATUT

STATUT

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
IM. JANUSZA KORCZAKA W INOWROCŁAWIU

 

SPIS TREŚCI:
ROZDZIAŁ I INFORMACJE O PLACÓWCE
ROZDZIAŁ II MISJA, CELE I ZADANIA
ROZDZIAŁ III WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA
ROZDZIAŁ IV ORGANY PLACÓWKI
ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA PRACY
ROZDZIAŁ VI NAUCZANIE ZDALNE
ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
ROZDZIAŁ VIII WYCHOWANKOWIE
ROZDZIAŁ IX REKRUTACJA DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
RYROZDZIAŁ X RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)
ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ROZDZIAŁ 1.
INFORMACJE O PLACÓWCE

§ 1.

1. Placówka nosi nazwę: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
2. Placówka używa niepełnej nazwy: MDK.
3. Siedzibą placówki jest budynek przy ul. Najświętszej Marii Panny 14-16 w Inowrocławiu.
4. Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą działającą w ramach systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej, która jako placówka wychowania pozaszkolnego umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
5. Organem prowadzącym MDK jest Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Mątewskiej 17, 88-100 Inowrocław.
6. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
7. Placówka jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu przydzielonego przez organ prowadzący.
8. Placówka na podstawie odrębnych przepisów prowadzi wydzielony rachunek dochodów.
9. Obsługę finansową MDK prowadzi Powiatowe Centrum Usług Oświatowych z siedzibą przy ul. Mątewskiej 17, 88-100 Inowrocław.
10. Placówka używa pieczęci urzędowych w brzmieniu:
Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław
NIP 556-11-65-959 tel. 52 3070 170
oraz

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka
w Inowrocławiu

a także, w celach finansowych i księgowych:

Powiat Inowrocławski
Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław
NIP 556-26-87-660
11. Placówka prowadzi dokumentacje swojej działalności w formie papierowej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
12. Placówka posiada logo, którego obraz stanowi załącznik nr 1.
13. Zasady stosowania logo z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii, określa dyrektor w drodze zarządzenia.
14. Placówka udostępnia informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZDZIAŁ II
MISJA, CELE I ZADANIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

Misja
§ 2.

1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu stanowi wspólnotę osób zatrudnionych w placówce, uczestników i rodziców, której celem jest stwarzanie uczestnikom możliwości ciekawego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, rozbudzając i kształtując wartościowe zainteresowania dzieci i młodzieży.
2. Pracą całego zespołu ujawniamy i rozwijamy talenty. Wychowujemy miłośników, aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego. Pogłębiamy wiedzę z wielu dziedzin wykraczając poza programy szkolne. Pokazujemy młodym ludziom jak mądrze gospodarować wolnym czasem. Bardzo ważne jest dla nas pielęgnowanie zasad tolerancji, współpracy w grupie i zdrowego współzawodnictwa, a także integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Organizujemy otwarte imprezy takie, jak: konkursy, przeglądy, zawody, festiwale, warsztaty, happeningi, festyny we współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi i całym środowiskiem lokalnymi. Wszystkie działania dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań uczestników naszych zajęć.

Cele
§ 3.

1. Ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności.
2. Wpływ na pozytywny rozwój osobowości oraz przygotowanie uczestników do życia społecznego.
3. Wychowanie miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki – aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego.
4. Szeroko pojęta edukacja kulturalna.
5. Pogłębianie, rozszerzanie i uzupełnianie funkcji wychowawczej, profilaktycznej i edukacyjnej placówki szczególnie wykraczającej poza programy szkolne.
6. Tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
7. Poznawanie i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego.
8. Pozyskiwanie i kształcenie przyszłych animatorów kultury.
9. Tworzenie atmosfery do wychowania uczestników w duchu Korczakowskiej myśli pedagogicznej; w poczuciu zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa.
10. Kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, regionalnej, etnicznej i językowej.
11. Wzmacnianie więzi narodowych i uczuć patriotycznych.
12. Przygotowanie do współuczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.
13. Rozwijanie swej działalności w sposób umożliwiający stałe wzbogacanie jej form, zasięgu i skuteczności.
14. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, możliwości czynnego udziału w wartościowych artystycznie, społecznie i wychowawczo różnorodnych formach działalności placówki.

§ 4.

Placówka otwarta jest na uczestników z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 5.

Cele i zadania placówki realizowane są przez wszystkich pracowników MDK we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i innymi instytucjami wspierającymi.

§ 6.

MDK zapewnia integrację uczestników niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem placówki i wspomaga ich w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, językowymi, środowiskowymi, itd.

§ 7.

1. MDK wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.
2. Placówka może realizować swoje zadania także poza swoją siedzibą.
3. Placówka współpracuje z rodzinami wychowanków, szkołami, instytucjami kultury, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, ośrodkami terapeutycznymi, instytucjami samorządowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym poprzez:
1) wspólną organizację imprez i form wypoczynku;
2) prowadzenie działalności na rzecz uczestników potrzebujących pomocy socjalnej, terapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej;
3) udział wychowanków w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez inne placówki i instytucje;
4) działanie na rzecz środowiska lokalnego;
5) zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach placówki,
6) pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności MDK;
7) organizowanie spotkań mających na celu wspieranie procesu wychowania oraz działań MDK na rzecz podnoszenia jakości pracy placówki.

§ 8.

1. Zadania placówki realizują nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz inni pracownicy.
2. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.
3. Dyrektor informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i konieczności zachowania tajemnicy, przede wszystkim, w sprawach dotyczących wychowanków.
4. Dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
2) czas trwania porozumienia;
3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań;
4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących uczestników zajęć placówki;
5) postanowienie o możliwości rozwiązania umowy.
5. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu pod nadzorem dyrektora MDK lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 9.

MDK może udostępniać swoją bazę lokalową, środki dydaktyczne, sprzęt, itp. instytucjom, stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym, wg odrębnych przepisów obowiązujących w placówce.

Zadania i sposób ich realizacji

§ 10.

1. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, rekreacyjne i okazjonalnie sportowe.
2. Młodzieżowy Dom Kultury realizuje swoje zadania przez:
1) Działalność dydaktyczno – wychowawczą dla stałych, okresowych i okazjonalnych uczestników zajęć.
2) Organizowanie i współorganizowanie otwartych imprez takich, jak: konkursy, przeglądy, zawody, festiwale, warsztaty, happeningi, festyny, turnieje itp.
3) Prowadzenie różnorodnych akcji, itp. charytatywnych i profilaktycznych.
4) Wspieranie struktur samorządowych młodzieży.
5) Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji – wycieczki, obozy, rajdy, półkolonie, itp.
6) Poradnictwo, szkolenia, kursy, prelekcje, seminaria i warsztaty.
7) Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z zakresu edukacji kulturalno – artystycznej.
8) Stwarzanie warunków do udziału wychowanków w różnego typu festiwalach, warsztatach, konkursach, przeglądach, turniejach, itp.
9) Dostosowanie oferty do potrzeb środowiska lokalnego.
10) Służenie pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych wychowanków.
11) Działanie przeciwko wykluczeniu społecznemu.
12) Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i podejmowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.

§ 11.

1. Placówka wspiera uczestników w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez stymulowanie ich aktywności i kreatywności, budowanie wiary we własne możliwości oraz promowanie osiągnięć uczestników i nauczycieli.
2. Nauczyciele zapewniają uczestnikom możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień na zajęciach grupowych, w formie indywidualizacji pracy.
3. MDK organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.
4. Nauczyciele udzielają uczestnikom pomocy w przygotowaniu się do reprezentowania placówki w konkursach, festiwalach, turniejach, przeglądach, olimpiadach, itp.
5. Za zgodą organu prowadzącego placówkę, uczestnikom wykazującym szczególne uzdolnienia, zapewnia się organizację indywidualnego programu nauki lub/i indywidualnego toku nauki.

§ 12.

1. Placówka zapewnia uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym w szczególności;
1) dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy;
2) utrzymanie pomieszczeń i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości;
3) nieograniczony dostęp do wody pitnej;
4) nieograniczony dostęp do środków czystości.
2. Placówka dba o bezpieczeństwo uczestników i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do budynku MDK do momentu jej opuszczenia.
3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania wychowanków w czasie pobytu w placówce, a także o tym jaki jest porządek i organizacja zajęć.
4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczestników zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy MDK.
5. Zasady opieki nad wychowankami w czasie wycieczek i wyjść grupowych określają odrębne przepisy oraz określone przez dyrektora w drodze zarządzenia:
1) procedura organizacji wycieczek;
2) procedura wyjść grupowych poza teren placówki.

§ 13.

1. Placówka zapewnia uczestnikom możliwość korzystania z pomocy przedlekarskiej.
2. Pracownicy MDK są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
3. W placówce dostępne są apteczki w sekretariacie MDK oraz u zastępcy dyrektora MDK.
4. Dla grup realizujących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze poza terenem MDK w apteczki mobilne wyposażeni są opiekunowie grup.
5. Uczestnikowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pierwszej pomocy udzielają pracownicy MDK.
6. O każdym przypadku udzielenia pomocy przedlekarskiej placówka niezwłocznie informuje rodziców.

 

ROZDZIAŁ III
WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

§ 14.

 

1. Wychowanie i profilaktyka w placówce polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do:
1) rozwijania u uczestników zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
2) ochronie uczestników przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat w okresie rozwijającej się ich samodzielność.
2. Celami działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest:
1) wszechstronny rozwój uczestnika we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym;
2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.
3. Zadaniem placówki w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:
1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym placówki;
2) towarzyszenie wychowankom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczestników zajęć;
3) przestrzeganie w organizacji pracy MDK zasad promocji i ochrony zdrowia;
4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, MDK i środowiska rówieśniczego.
4. Diagnozę potrzeb i problemów społeczności MDK opracowują nauczyciele w porozumieniu z radą rodziców.
5. Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów społeczności placówki nauczyciele opracowują aktualizację programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

§ 15.

1. Organami Młodzieżowego Domu Kultury są:
1) Obligatoryjnie:
a) Dyrektor;
b) Rada Pedagogiczna.
2) Fakultatywnie, Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

DYREKTOR
§ 16.

1. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno – prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
4) dyrektora publicznej placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski;
5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu;
6) organu nadzoru pedagogicznego dla MDK.
3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
4. Dyrektor odpowiedzialny jest za całość funkcjonowania placówki, w tym w szczególności za zapewnienie warunków organizacyjnych sprzyjających pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych MDK.
5. Dyrektor stwarza warunki do działania w placówce organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
6. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy placówki i realizacji przypisanych jej zadań.
7. Dyrektor po zakończeniu roku szkolnego i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego sporządza informację o działalności placówki, w tym wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i przekazuje je radzie pedagogicznej.
8. Informacja, o której mowa w ust. 7 zawiera:
1) zestawienia danych o realizacji zadań statutowych placówki, w tym o:
a) skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych przez placówkę,
b) działaniach podejmowanych w ramach wolontariatu;
2) ocenę realizacji zadań statutowych placówki w odniesieniu do prawa oświatowego i jego zmian;
3) ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
4) wyniki analizy skarg i wniosków przyjmowanych przez dyrektora;
5) wyniki kontroli podejmowanych przez instytucje zewnętrzne.
9. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy placówki przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie.
10. Dyrektor jako organ jednoosobowy w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia.

§ 17.

1. W czasie nieobecności dyrektora w pracy jego uprawnienia i obowiązki przejmuje zastępca dyrektora, a w przypadku jego nieobecności, wskazany nauczyciel.
2. Osoba zastępująca dyrektora, wykonując czynności z zakresu kompetencji dyrektora korzysta z pieczątki o treści „wz. Dyrektora Imię i Nazwisko osoby zastępującej”.

§ 18.

1. Rada pedagogiczna Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu zwana dalej „radą pedagogiczną” jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji statutowych zadań placówki dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Rada pedagogiczna działa w ramach kompetencji stanowiących i opiniujących, które szczegółowo określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185).
3. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy MDK.
4. Rada pedagogiczna odpowiada za jakość pracy placówki i w tym zakresie opiniuje realizowane w placówce zestawy programów nauczania.
5. Obowiązkiem rady pedagogicznej jest doskonalenie pracy placówki i w tym zakresie po przyjęciu rocznej informacji dyrektora o pracy placówki, o której mowa w § 15 ust. 7 i 8, ustala wnioski dotyczące doskonalenia pracy, a także zatwierdza organizację doskonalenia nauczycieli.
6. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez dyrektora, a także wydaje opinie w sprawie kandydatów na stanowiska kierownicze w placówce oraz opiniuje wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników placówki.
7. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu rady pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, który określa:
1) organizację zebrań;
2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej;
4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 19.

1. Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu zwana dale „rada rodziców” jest kolegialnym organem placówki, który reprezentuje ogół rodziców uczestników zajęć stałych w danym roku szkolnym.
2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.”.
3. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach placówki
4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)
5. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących w społeczności MDK, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny i występuje z wnioskiem do dyrektora o jego aktualizację.
6. Rada rodziców w trybie oceny pracy nauczyciela ma prawo do wydania opinii o jego pracy.
7. Rada rodziców deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora placówki oraz przedstawiciela do zespołu powołanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy wystawionej przez dyrektora.
8. Placówka zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania oraz dostęp do komunikacji z rodzicami.

§ 20.

1. Organy placówki działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
2. Działalność organów placówki jest jawna, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
3. Organy placówki tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych placówki.

§ 21.

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami placówki, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
2. Organy uczestniczące w mediacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania negocjacyjnego.
3. Sprawy sporne między organami placówki rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
4. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ prowadzący.

§ 22.

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów MDK, jeżeli są niezgodne
z przepisami prawa, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

§ 23.

1. W placówce organizowane są zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
2. Podstawowa jednostką organizacyjną MDK jest stała forma zajęć, ujęta w stałym, tygodniowym planie zajęć placówki.
3. Organizację zajęć oraz liczbę wychowanków w grupie określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę. Zajęcia powinny być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
4. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki.
5. Liczbę uczestników w poszczególnych formach ustala się biorąc pod uwagę:
1) specyfikę zajęć;
2) warunki lokalowe placówki i związane z tym normy BHP;
3) warunki zdeterminowane specyfiką socjologiczna środowiska, w którym odbywają się zajęcia stacjonarne w placówce, np. narkomania, alkoholizm;
4) indywidualne zajęcia ze szczególnie uzdolnionymi uczestnikami zajęć.
6. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący MDK na wniosek Dyrektora placówki może wyrazić zgodę na większy tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach w ramach posiadanych środków finansowych.
7. Godziny pracy placówki ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem potrzeb środowiska i mogą być korygowane w ciągu roku szkolnego.
8. W palcówce prowadzona jest dokumentacja pracy nauczyciela oraz dokumentacja uczestnictwa wychowanków w zajęciach – dzienniki.
9. Zajęcia w formach stałych prowadzone są 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty).
10. MDK prowadzi swoją działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
11. MDK prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego z uwzględnieniem akcji i imprez w czasie roku kalendarzowego. Dotyczy to zwłaszcza wakacji letnich i ferii zimowych.
12. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych oraz imprezy mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.
13. Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowym) Dyrektor powierza wyznaczonemu Nauczycielowi lub zatrudnionemu w organizatorowi imprez.
14. Placówka zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higieniczne warunki w czasie zajęć oraz zapewnia ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:
1) skuteczne reagowanie pracowników na przejawy przemocy, uzależnień i demoralizacji na terenie placówki;
2) zapewnienie stałej opieki wychowankowi w czasie trwania zajęć;
3) pisemne wyrażenie zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz samodzielny powrót do domu.
15. Młodzieżowy Dom Kultury sprawując opiekę nad wychowankami, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku wychowanka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) nauczyciele zapewniają stałą opiekę nad grupą wychowawczą w czasie pobytu w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;
2) personel Młodzieżowego Domu Kultury zapewnia Wychowankom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
3) stosuje się w Młodzieżowym Domu Kultury obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe oraz szczegółowe regulaminy i procedury bezpieczeństwa;
4) dokonuje się przeglądów budynku MDK jego urządzeń, ich stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
5) prowadzi się stała współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
16. Zasady opieki nad uczestnikami w czasie wycieczek, spacerów, plenerów i wyjść określają odrębne przepisy oraz określone przez Dyrektora w drodze zarządzenia:
1) Procedura organizacji wycieczek;
2) Procedura wyjść grupowych poza teren placówki;
3) Procedura uczestnictwa wychowanków w konkursach, przeglądach, festiwalach, zawodach, turniejach, festynach organizowanych poza placówką oraz reprezentowanie MDK w innych wydarzeniach.

§ 24.

MDK może udostępniać swoją bazę lokalową, środki dydaktyczne, sprzęt, itp. instytucjom, stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym, wg odrębnych przepisów obowiązujących w placówce.

§ 25.

1. W Młodzieżowym Domu Kultury nie mogą być stosowane wobec uczestników zajęć żadne zabiegi medyczne bez uprzedniego porozumienia z rodzicami, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
2. W placówce pracownicy nie podają lekarstw uczestnikom zajęć. Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora, w przypadkach wychowanków chorych na choroby przewlekłe, po wcześniejszym przedstawieniu przez rodziców pisemnego wniosku i elementów dokumentacji medycznej uzasadniającej konieczność podawania lekarstw w czasie pobytu wychowanka w placówce (oraz poza nią, gdy zajęcia nie są organizowane na terenie MDK) i po przeprowadzeniu przez rodzica instruktażu pracowników MDK dotyczącego podawania lekarstw.
3. Pracownicy MDK są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
4. W pomieszczeniach administracyjnych placówki dostępne są apteczki oraz apteczka mobilna dla grup realizujących zajęcia poza terenem MDK.
5. O każdym przypadku udzielenia pomocy przedlekarskiej placówka informuje rodziców.
6. Dyrektor w porozumieniu z Rada Rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczestnikowi zajęć pomocy przedlekarskiej i lekarskiej, a także tryb postepowania w sytuacjach kryzysowych.

§ 26.

1. Na terenie Młodzieżowego Domu Kultury obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających i dopingujących.
2. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających bądź dopingujących.

§ 27.

1. W ramach posiadanych możliwości MDK organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestnika zajęć.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom/opiekunom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wychowankom nauczyciele.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana wychowankom w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz przez zintegrowane działania nauczyciela, przede wszystkim, podczas:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) porad i konsultacji;
3) warsztatów.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom/opiekunom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
8. Porady i konsultacje dla wychowanków oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele lub przedstawiciele podmiotów współpracujących.
9. Nauczyciele prowadzą działania mające na celu:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków i dostosowują do nich zajęcia;
2) określenie mocnych stron wychowanków oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych wychowanków lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu placówki;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) ewentualną współpracę z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu po- prawy funkcjonowania wychowania oraz planowania dalszych działań.
10. W razie stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel informuje o tym niezwłocznie Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VI
NAUCZANIE ZDALNE

Zasady ogólne
§ 28.

1. Zasady nauczania zdalnego wprowadza się w celu umożliwienia realizacji programu zajęć oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczestników w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
2. Zajęcia w placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczestników w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczesnikami, zagrażającej zdrowiu uczestników;
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników innego niż określone w pkt 1 –3;
– w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie stosownych przepisów.
3. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor placówki, organizuje dla uczestników zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

§ 29.
Zadania Dyrektora

1. Przekazuje uczestnikom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
2. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczestnikami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży.
3. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczestników oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności.
4. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań placówki.
5. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których wychowankowie lub rodzice mogą korzystać.
6. Zapewnia każdemu uczestnikowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.

Zadania Rady Pedagogicznej
§ 30.

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on-line, za ich organizację oraz koordynację odpowiada Dyrektor MDK.
2. Podczas posiedzeń on-line Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie uchwały niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu edukacji.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej on-line odbywają się poprzez aplikację Office – Teams, członkowie Rady Pedagogicznej głosują poprzez odpowiedz ustną lub pisemną przesłaną przez e-mail do Dyrektora MDK.
4. Nauczyciele przygotowują zajęcia on-line oraz sposoby przekazywania materiałów i komunikowania się z uczestnikami i ich rodzicami.

Organizacja nauczania zdalnego

§ 31.

1. Źródłem komunikacji pomiędzy placówką, nauczycielem, rodzicem i uczestnikiem są aplikacje Office, e-mail, komunikatory społecznościowe, telefon lub poczta tradycyjna.
2. Realizację wykonywanych przez uczestnika notatek i zadań pisemnych ustala nauczyciel.
3. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel, w trakcie prowadzonej nauki zdalnej, powiadamia rodziców o efektach wykonywanych prac przez dziecko lub o braku ich wykonywania.
4. Jeżeli uczestnik nie ma warunków do realizacji zleconych przez nauczyciela zadań rodzic/opiekun prawny powinien poinformować o tym nauczyciela, który wraz z Dyrektorem ustala sposób przekazania uczestnikowi niezbędnych materiałów.
5. Nauczyciele będą umieszczać materiał do realizacji m.in.:
1) w formie opisu tekstowego zadania do wykonania;
2) w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych lub innych;
3) w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe i dźwiękowe, grafiki lub video oraz prezentacje.
6. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, innych niż wymienione wyżej materiały wskazane przez nauczyciela.
8. Przygotowywane materiały i treści edukacyjne zostają przekazywane z wykorzystaniem ustalonego przez nauczyciela narzędzia komunikacji: platformę Office poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
9. W sytuacjach tego wymagających nauczyciel informuje rodziców o dostępnych materiałach oraz możliwych formach ich realizacji przez wychowanka w domu.
10. Nauczyciel realizując na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu) dostosowuje podział czasu pracy z uczestnikami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczestników z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
11. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na planie zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej z uwzględnieniem zasady bezpiecznego korzystania przez wychowanków z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
12. Nauczyciel dokumentuje odbyte zajęcia (tematy, obecność, sposób realizacji, kontakty z rodzicami, itp.)
13. Nauczyciel prowadzi zajęcia w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem internetowej transmisji audio lub audiovideo lub czatu z wykorzystaniem w pierwszej kolejności aplikacji Office – Teams.
14. W przypadku, gdy nauczyciel lub uczestnik nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem, tabletem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do nauczania zdalnego niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora MDK. W takiej sytuacji Dyrektor (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie placówki lub w formie wypożyczenia, a w sytuacjach szczególnych zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji programu (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej – treści programowe ze szczegółowym omówieniem, nagranie audio lub adiovideo).

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

§ 32.

1. Nauczyciele prowadzący zdalne nauczanie umieszczają na platformie Office lub przesyłają pocztą elektroniczną (w sytuacjach szczególnych pocztą tradycyjną) materiał dla uczestników zajęć.
2. Nauczyciele określają termin zapoznania się z materiałem oraz wykonania zadań przez uczestników.
3. Uczestnicy są zobowiązani do odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela poprzez wskazane dostępne aplikacje Office lub innym sposobem ustalonym z nauczycielem.
4. W zależności od specyfiki zajęć kontrola osiągnięć będzie odbywać się w formie:
1) ustnej (połączenie online z nauczycielem, aktywne uczestnictwo uczestników w zajęciach);
2) pisemnej (np.: prezentacje);
3) praktycznej (związane ze specyfiką zajęć). Efekty pracy przekazywane będą w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela.
5. O osiągnięciach i postępach uczestnika rodzice/opiekunowie będą informowani np. za pomocą:: e-mail, rozmów telefonicznych,
6. Nauczyciel może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami, również w przypadku, jeżeli jest zaniepokojony brakiem uczestnictwa w zajęciach online.

§ 33.

1. Podstawowe formy monitorowania pracy uczestnika w tym okresie przewidują potwierdzenie wykonania zadanej pracy poprzez odesłanie nauczycielowi odpowiedzi do zadań, nagranego filmu, zdjęcia odpowiedzi lub innego pliku zawierającego rozwiązanie zadania lub wykonane inne formy pracy, a także prezentacje online.
2. Jeśli uczestnik ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać, może poprosić o pomoc nauczyciela korzystając z możliwości komunikacji przez Office – Teams, e-mail, media społecznościowe, itp.
3. W pracy z uczestnikami o różnych potrzebach edukacyjnych uwzględnia się dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka.

Sposób odnotowywania obecności uczestników

§ 34.

1. Za obecnego na zajęciach uznajemy uczestnika, który w czasie rzeczywistym za pomocą mikrofonu potwierdził swoją obecność na zajęciach (nauczyciel może uwzględnić potwierdzenie obecności za pomocą czatu).
2. Frekwencję wpisujemy w dzienniku, zaznaczamy opcję zdalne nauczanie.

Postanowienie końcowe

§ 35.

W uzasadnionych wypadkach Dyrektor może dokonać wyboru innych narzędzi komunikacji w trakcie nauczania zdalnego niż wymienione w tym dokumencie.

 

ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

§ 36.

1. W Młodzieżowym Domu Kultury zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowisku pracy: nauczyciel.
3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy, mający status pracownika samorządowego, na stanowiskach:
1) zastępca dyrektora;
2) pracownicy administracji;
3) pracownicy obsługi.
4. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników niebędących nauczycielami określają odrębne przepisy.

Nauczyciele

§ 37.

1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania, zgodnie z ich charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie powierzonych mu zadań, odpowiedzialności i uprawnień.
2. Nauczyciel opiekuje się uczestnikami w powierzonej mu grupie (sekcji) i jest ich rzecznikiem w środowisku placówki.
3. W ramach 40. godzinnego tygodnia pracy nauczyciel uczestniczy w realizacji zadań statutowych placówki, a także przygotowuje się do zajęć oraz podejmuje działania związane z doskonaleniem zawodowym.
4. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczestników, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i osiąganiu dojrzałości.
5. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) realizowanie programów pracy w czasie powierzonych mu do realizacji zajęć edukacyjnych;
2) zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa w czasie każdych zajęć organizowanych przez placówkę, w tym zakresie:
a) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których przebywają wychowankowie, pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) bezwzględne przestrzeganie regulaminów, zasad organizacji wycieczek i innych przepisów o organizacji pracy MDK i zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy.
3) systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczestników przyczyn trudności w edukacji, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów w komunikacji;
4) systematyczne kontrolowanie obecności uczestników na zajęciach oraz podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności;
5) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci oraz działaniach podejmowanych przez placówkę;
7) włączanie rodziców w realizację programów pracy placówki w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczestników i ochrony ich życia oraz zdrowia;
8) wspieranie uczestników w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, a także problemów osobistych;
9) organizowanie pomocy uczestnikom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
10) opieka nad powierzonymi salami oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie;
11) dbałość o warsztat pracy, m.in. przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
13) czynny udział w radach pedagogicznych;
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjnym i rekreacyjno-sportowym;
15) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora MDK, organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 38.

Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w placówce i przez instytucje zewnętrzne.
Zastępca dyrektora, pracownicy administracyjni i obsługi

§ 39.

1. Dla realizacji celów i zadań Młodzieżowego Domu Kultury oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania zatrudnia się pracowników administracyjnych i obsługi, mających status pracowników samorządowych.
2. Zatrudnieni w Młodzieżowym Domu Kultury: zastępca dyrektora, pracownicy administracyjni i obsługi, realizują zadanie, jakim jest zapewnienie sprawnego działania Młodzieżowego Domu Kultury jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.
4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
5. Nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez nauczycieli sprawuje Dyrektor, a w przypadku pracowników niebędących nauczycielami także zastępca dyrektora.

§ 40.

1. Do zakresu zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:
1) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej
i rzetelne wydatkowanie pieniędzy;
2) prawidłowa gospodarka drukami ścisłego zarachowania;
3) przygotowanie dokumentów do księgowania;
4) sporządzanie raportów zgodnie z zasadami rachunkowości;
5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
6) prawidłowe zabezpieczanie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji MDK; rejestracja zwolnień lekarskich, ustalanie zastępstw w czasie nieobecności pracowników obsługi;
7) przekazywanie raportów GUS, SIO;
8) prowadzenie akt osobowych pracowników MDK;
9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z organizacji pracy Młodzieżowego Domu Kultury.
2. Do zakresu zadań referenta należy w szczególności:
1) kontaktowanie się z klientem zewnętrznym i wewnętrznym MDK;
2) prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów i składnicy akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
3) obsługiwanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
4) kontrolowanie terminów i dbanie o przepływ informacji w zakresie spraw kadrowych;
5) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
6) sporządzanie dokumentacji związanej z pracą sekretariatu;
7) organizacja imprez organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu;
8) przygotowywanie regulaminów konkursowych;
9) prowadzenie strony internetowej;
10) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z organizacji pracy Młodzieżowego Domu Kultury.
3. Do zakresu zadań pomocy administracyjnej należy w szczególności:
1) kontaktowanie się z klientem zewnętrznym i wewnętrznym MDK;
2) prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów i składnicy akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
3) obsługiwanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
4) kontrolowanie terminów i dbanie o przepływ informacji w zakresie spraw kadrowych;
5) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
6) sporządzanie dokumentacji związanej z pracą sekretariatu;
7) sporządzenie deklaracji VAT
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z organizacji pracy Młodzieżowego Domu Kultury.

4. Do zakresu zadań dozorcy należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu placówki;
2) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu Młodzieżowego Domu Kultury;
3) dbanie o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury przed pożarem i kradzieżą;
4) dbanie o porządek i ład przed placówką Młodzieżowego Domu Kultury;
5) odśnieżanie,
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z organizacji pracy Młodzieżowego Domu Kultury.

5. Do zakresu zadań portiera należy w szczególności:
1) dbanie o teren zielony,
2) nadzór nad całym obiektem;
3) pilnowanie szatni podczas imprez organizowanych przez MDK,
4) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z organizacji pracy Młodzieżowego Domu Kultury.

6. Do zakresu zadań sprzątaczki należy w szczególności:
1) systematycznie usuwa śmieci,
2) dbanie o rośliny zielone znajdujące się w placówce,
3) mycie, czyszczenie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych, pilnowanie, aby w toaletach zawsze było mydło, ręczniki papierowe i papier toaletowy.
4) mycie okien,
5) sprzątanie wszystkich pomieszczenia znajdujące się w Młodzieżowym Domu Kultury,
6) dezynfekcja pomieszczeń,
7) wietrzenie pomieszczeń po zajęciach z uczestnikami,
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z organizacji pracy Młodzieżowego Domu Kultury.
7. Do zakresu zadań operatora sprzętu audiowizualnego należy w szczególności:
1) obsługa akustyczna imprez organizowanych w MDK,
2) dokonywanie drobnych napraw sprzętu uszkodzonego,
3) przygotowanie i instalacje sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego w MDK,
4) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z organizacji pracy Młodzieżowego Domu Kultury.

 

ROZDZIAŁ VIII
WYCHOWANKOWIE MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

 

§ 41.

1. Wychowankami/uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci wyższych uczelni i osoby dorosłe będące byłymi wychowankami placówki lub z niepełnosprawnościami.
2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MDK jest dobrowolne, polegające na pisemnym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zajęciach danej formy stałej.
3. Wychowanków zapisuje się do poszczególnych sekcji na podstawie wypełnionej karty naboru wraz z załącznikami.
4. Niepełnoletni wychowankowie zapisywani są na zajęcia przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury ma prawo do:
1) do uczestniczenia w zajęciach stałych oraz zajęciach okazjonalnych i innych formach działalności MDK;
2) zorganizowanych zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej zajęć;
3) opieki wychowawczej ze strony wszystkich pracowników;
4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
5) ochrony i poszanowania jego godności;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
7) rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów w formach organizowanych przez placówkę;
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego nauczyciela lub dyrektora;
9) korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych;
10) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie placówki;
11) uczestniczenia w zajęciach dowolnej ilości sekcji, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
12) przyjaznej komunikacji z wychowankiem;
13) wspierania kreatywnej aktywności wychowanka;
14) odpowiedzialności wychowanka za swoje postępowanie;
15) kreatywności podejmowanych działań;
16) życzliwego i podmiotowego traktowania;
17) wpływania na życie Młodzieżowego Domu Kultury poprzez działalność samorządową.
6. Wychowankowie występujący w obronie praw młodzieży nie mogą być z tego powodu w jakikolwiek sposób dyskryminowani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki ze strony Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.

§ 42.

W przypadku naruszenia praw wychowanków obowiązuje następujący tryb składania skarg.
1. Wychowanek lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć ustną lub pisemną skargę do Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.
2. Po otrzymaniu skargi Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Podczas prowadzenia postępowania wyjaśniającego Dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela.
3. Dyrektor rozpatruje skargę nie później niż w ciągu miesiąca.
4. O sposobie załatwienia skargi Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury zawiadamia skarżącego.

§ 43.

Wychowanek ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu.
2. Przestrzegać Regulaminu Wychowanka MDK.
3. Pracować nad własnym rozwojem.
4. W razie możliwości systematycznie uczęszczać na zajęcia.
5. Zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia w placówce i poza nią.
6. Chronić własne życie i zdrowie.
7. Dbać o porządek i ład.
8. W przypadku zniszczenia mienia naprawić wyrządzoną szkodę lub pokryć straty.
9. Wychowanek zobowiązany jest przestrzegać regulaminu MDK, a także przestrzegać zasad BHP na zajęciach.

§ 44.

1. Wychowanek ma prawo do otrzymywania nagród i wyróżnień:
1) wyróżnień w grupie, pracowni, dziale;
2) pochwał ustnych;
3) dyplomów, nagród rzeczowych;
4) listów pochwalnych lub gratulacyjnych do rodziców, szkoły, organizacji społecznych;
5) nagród Dyrektora placówki.
2. W przypadku jawnego naruszenia Regulaminu przez wychowanka grożą mu kary nałożone przez Nauczyciela Instruktora i Instruktora lub Dyrektora placówki:
1) upomnienie ustne lub pisemne;
2) nagana z powiadomieniem rodziców i macierzystej szkoły;
3) czasowe zawieszenie w zajęciach, w przypadku przekroczenia postanowień Statutu i Regulaminu Wychowanka MDK. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Dyrektor placówki;
4) skreślenie z listy wychowanków MDK w przypadku rażącego przekroczenia postanowień Statutu i Regulaminu Wychowanka MDK. Decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Dyrektora. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Dyrektor placówki.
3. Wychowanek ma prawo odwołać się od nałożonej kary a w przypadku skreślenia z listy wychowanków powinien odwołać się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji na piśmie do Rady Pedagogicznej.
4. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 2 miesiące), jeśli wychowanek wykaże poprawę lub uzyska poręczenie nauczyciela.
5. Nauczyciel ma obowiązek powiadomienia rodziców niepełnoletniego wychowanka o zastosowaniu wobec niego kary statutowej.
6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
7. Szczegółowe prawa i obowiązki wychowanka określa Regulamin Wychowanka MDK.

 

ROZDZIAŁ IX
REKRUTACJA DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

§ 45.

1. MDK przeprowadza rekrutację zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
2. Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy Prawo oświatowe.
3. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
4. Procedura rekrutacyjna dotyczy wszystkich chętnych uczestników zajęć, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie do MDK.
5. Zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury na dany rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury, na profilu FB placówki oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MDK.
6. Przyjęcia w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ X
RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

§ 46.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu i regulaminu placówki;
2) wspieranie swojego dziecka w rozwoju i edukacji;
3) dbanie o atmosferę sprzyjającą rozwojowi wychowanka;
4) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego.
3. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od wychowawców, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Młodzieżowego Domu Kultury;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Młodzieżowego Domu Kultury poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.

§ 47.

1. Formy współpracy Młodzieżowego Domu Kultury z rodzicami:
1) zebrania;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem prowadzącym;
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Młodzieżowym Domu Kultury stosowanie do potrzeb, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48.

1. Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Młodzieżowego Domu Kultury – wychowanków, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury na stronie internetowej placówki.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Młodzieżowym Domu Kultury nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

STATUT DO POBRANIA: TUTAJ