Weź udział w konkursie na Palmę Wielkanocną

 REGULAMIN XXIII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PALMA WIELKANOCNA”

I. Organizator konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 307 07 06.

 1. Cele konkursu:
 • Utrwalanie i kultywowanie tradycji kulturowych – obrzędy staropolskie.
 • Wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych .
 • Prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

III. Tematyka konkursu i zasady uczestnictwa

1.Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych

 • Uczniowie klas I-IV,
 • Uczniowie klas V-VIII,
 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę plastyczną zgodną z tematyką konkursu – czyli wielkanocną palmę. Prace zbiorowe nie będą rozpatrywane.
 2. Technika wykonania prac plastycznych: forma przestrzenna, z materiałów naturalnych lub samodzielnie wykonanych (np. papierowe kwiaty itp.). Sugerujemy, by nie wykonywać palm z plastików, tworzyw sztucznych czy sztucznych kwiatów.
 3. Do nadsyłanych prac powinna być TRWALE dołączona  „Karta udziału w konkursie” podpisana pismem drukowanym. Należy dołączyć  również podpisany załącznik do regulaminu zawierający: oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu – do pobrania na stronie mdkinowroclaw.pl w zakładce /konkursy/.
 4. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, ul. NMP 14 – 16, 88-100 Inowrocław.
 5. Nieprzekraczalny termin dostarczania prac mija w środę, 22 marca 2023 roku.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w środę, 5 kwietnia 2023 roku, o godzinie 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu.

IV. Kryteria oceny nadesłanych prac:  

1.Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Jury, która dokona oceny  prac oraz wyłoni laureatów Konkursu.

 1. Jury oceniać będzie prace uczestników konkursu według następujących kryteriów:
  • Zgodność pracy z tematem konkursu.
  • Oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania.
  • Estetyka i stylizacja wykonanych prac.
  • Walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

V. Nagrody

 1. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

VI. Uwagi końcowe

 1. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
 2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 3. Informacje o laureatach konkursu ukażą się na stronie internetowej mdk-inowroclaw.pl. w zakładce /konkursy/.

Zapraszamy do udziału w Konkursie

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU – TUTAJ

KARTA UDZIAŁU W KONKURSIE – TUTAJ

KLAUZULA INFORMACYJNA, OŚWIADCZENIE I ZGODA  – TUTAJ