RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że:
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław.

2) W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka  jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: inspektor@mdk-inowroclaw.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) prawidłowego wykonania obowiązków Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Zarządzenia Nr 8/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka
w Inowrocławiu z dnia 18 maja 2020 r. – Procedury organizacji opieki, zasad higieny, zasad czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz Procedury postępowania na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2/zwany koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 obowiązujące
w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

e) do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu jest obligatoryjne
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Rozmiar tekstu
Wybierz kontrast